06 20427581 n.mertens@inverb.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring InVerb BV
InVerb B.V., gevestigd aan Jeruzalem 27 6881 JK Velp, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.inverb.nl
Jeruzalem 27
6881 JK Velp
tfn 0031620427581

N. Mertens is de Functionaris Gegevensbescherming van InVerb B.V. Hij/zij is te bereiken
via n.mertens@inverb.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
InVerb B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via n.mertens@inverb.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
InVerb B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– InVerb B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– InVerb B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
InVerb B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van InVerb B.V.) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
InVerb B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Personalia (voornaam, achternaam, aanspreektitel, geslacht, functie in de
organisatie) van opdrachtgevers, klanten en vertegenwoordigers van klanten en van
leveranciers
– Bedrijfsnaam en adresgegevens van bedrijf/organisatie

Bewaartermijn 7 jaar Reden: verantwoording aan Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
InVerb B.V. verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
InVerb B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InVerb
B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar n.mertens@inverb.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
InVerb B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InVerb B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
n.mertens@inverb.nl